Allmänna villkor

Torshälla 700 år Jubileumsfond
Allmänna villkor

Villkor och kriterier nedan har legat till grund för beslut för vilka som ska få medel ur vår jubileumsfond. Om du har några frågor rörande dessa villkor och kriterierna, vänligen kontakta oss på torshalla700@eskilstuna.se

Definition

”Jubileumsfonden” är en fond på 700 000 kronor som Torshälla 700 år jubileum har avsatt för att stödja projekt och evenemang i Torshälla, Eskilstuna Kommun under 2017.
”Projekt” betyder den aktivitet/händelse som bidraget från och som Jubileumsfonden avser att stödja.

Jubileumsprojektet Torshälla 700år styrgrupp är Jubileumsfondens beslutsorgan och består av:

Ingrid Sköldmo, förvaltningsdirektör Torshälla Stad
Eva Norberg, kommunikationsdirektör Eskilstuna kommun
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
Mirja Cervin, distriktschef Region Öst, Eskilstuna kommunfastigheter
Eva Königsson, förvaltningsdirektör kultur och fritid Eskilstuna Kommun
Rina Oord-Lundh, ortsutvecklingsstrateg Torshälla Stads Förvaltning
Anna Geschwindt Eriksson, kommunikationsstrateg Torshälla Stads Förvaltning
Annika Edetun Lahtinen, jubileumsgeneral Torshälla700år

Med ”Aktörer” menas privatpersoner, föreningar, näringsidkare och andra sammanslutningar som vill arrangera ett evenemang/aktivitet eller projekt under 2017 och som därför ansökt om bidrag till ett Projekt. ”Allmänna villkor” betyder de villkor som nämns nedan

Villkor

 1. 2017 firar Torshälla 700 år och som en del av jubileet har 700 000 kronor samlats till en Jubileumsfond med medel från Sparbanksstiftelsen Rekarne och Eskilstuna kommun företag AB för att stimulera fler aktörer att bidra till jubileumsfirandet.
 2. Aktörer godkänner dessa allmänna villkor genom sin ansökan till Jubileumsfonden.
 3. Projektet måste arrangeras mellan 1 januari – 31 december 2017.
 4. Ansökan till Jubileumsfonden är gratis och inga avgifter tillkommer.
 5. Beslut om projektstöd gäller under förutsättning att 25% av Projektet är medfinansierat av annan part eller på annat sätt och att Projektet genomförs enligt beslutad budget.
 6. Om ansökan beviljas för ett projekt är det ej möjligt att överföra pengarna till ett annat projekt/evenemang än det som beviljats av jubileumsfonden.
 7. Aktörer måste vara privatpersoner, föreningar, näringsidkare eller andra sammanslutningar. För Aktörer som är under 18 år, måste en vuxen ansvarig anges i ansökan.
 8. En panel med representanter från organisationen för Torshälla 700år kommer att ta del av alla ansökningar och fatta beslut om vilka Aktörer som kommer att få bidrag från Jubileumsfonden för sitt Projekt. Beslut om att bevilja bidrag kommer att baseras på panelens bedömning enligt de utvärderingsgrunder som panelen självständigt beslutar om. Det finns alltså inga garantier för att ansökningarna kommer att beviljas bidrag, vare sig helt eller delvis, även om ansökningarna uppfyller grundkriterierna och dessa Allmänna villkor. Alla beslut att bevilja bidrag fattas slutligt av Torshälla 700år styrgrupp och kan inte överklagas.
 9. Alla Aktörer som beviljats bidrag för ett Projekt kommer att få beslutet skickat till dem via e-post.
 10. Beviljat stöd betalas ut när en överenskommelse, som har utformats av Torshälla 700år styrgrupp, har undertecknats. Denna överenskommelse ska bland annat redovisa de faktiska kostnaderna och intäkterna för projektet.
 11. Aktören ska på begäran kunna redovisa samtliga kostnader och intäkter med fakturor eller motsvarande underlag.
 12. Då Aktören arrangerar ett Projekt, ska denna uppträda professionellt, med gott bemötande och representera jubileet på ett positivt sätt. Allmänna regler ska alltid följas.
 13. Torshälla 700år styrgrupp kommer att besöka vissa Projekt och har rätt att intervjua, filma och ta bilder av Projektet och dess deltagare. Aktören samtycker till att Torshälla 700år styrgrupp använder detta material i marknadsföring och för publicering i alla slags medier.
 14. I samband med att ansökan kommer in och utvärderas kan eventuella personuppgifter såsom namn, personnummer, organisationsnummer och adress komma att behandlas och registreras hos Torshälla 700år. Detta sker för att Torshälla 700år ska kunna genomföra utvärderingen. Aktören har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om Aktören som behandlas och hur dessa behandlas. Aktören har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas. Aktören samtycker till sådan behandling av personuppgifter.
 15. Aktören ansvarar för utförande av Projektet, för deltagarnas säkerhet och för att teckna de försäkringar och inhämta de tillstånd som behövs. Torshälla 700år ansvarar inte för detta.
 16. Vid avslutat Projekt ska Aktören slutredovisa projektet senast 2 veckor efter projekttidens slut. Detta ska göras via webbenkät. En länk till utvärderingsrapporten kommer att skickas via e-post från Torshälla 700år.
 17. Aktören bekräftar härmed att all information angiven i ansökan är korrekt.
 18. Eventuella förändringar i Projektet eller avvikelser från godkänd budget och projektbeskrivning ska godkännas av Torshälla 700år styrgrupp innan genomförande.
 19. Torshälla 700år styrgrupp har rätt att ändra formatet eller datumen på Jubileumsfonden utan att meddela alla Aktörer. Torshälla 700år är ej ansvarigt för kostnader som uppstår på grund av detta.
 20. Torshälla 700år styrgrupp kan hålla inne eller återkräva utbetalt bidrag om:
  a. Beslutet om bidrag är baserat på oriktiga eller ofullständiga uppgifter
  b. Projektet inte genomförs enligt ansökan
  c. Förutsättningar för Projektets finansiering förändras
  d. Aktören använder bidraget för annat ändamål
  e. Aktören bryter mot kriterierna och/eller de Allmänna villkoren
 21. Torshälla 700år styrgrupp har rätt att vid behov ensidigt ändra dessa villkor

 

Kriterier

 • Alla projekt/evenemang är välkomna att söka stöd från jubileumsfonden.
 • Projektet måste anordnas eller vara baserat inom Eskilstuna kommun.
 • Projektet måste anordnas mellan 1 januari – 31 december 2017.
 • Projektet måste tydligt relatera till Torshälla och/eller 700-års jubileet och vara öppet och publikt för alla.
 • Jubileumsfonden kan ej användas för att finansiera existerande projekt.
 • Projektet måste vara tillgänglighetsanpassat utifrån alla individers behov. Se Eskilstuna kommuns strategi för tillgänglighet.
 • Projektet ska vara partipolitiskt obundet.
 • Projektet ska följa demokratiska värdegrunder.
 • Jubileumsfonden kommer att bidra med upp till 75% av den totala kostnaden av projektet eller maximalt 100 000 kronor. De projekt som får bidrag från jubileumsfonden måste finansiera de resterande kostnaderna med stöd från andra inkomstkällor och vilka ska redovisas.
 • Avgifter, inträde eller dylikt ska användas till att täcka kostnaderna för projektet. Det är meriterande om projektet är gratis för deltagarna/besökarna/kunderna
 • Alla projekt som får bidrag av jubileumsfonden måste använda logotype för Torshälla 700år och eventuellt marknadsföringsmaterial som gäller för Jubileumsfonden.
 • Alla projekt som får bidrag av jubileumsfonden måste svara på en utvärderingsrapport som kommer att skickas ut efter att projektet är avslutat. Denna rapport måste vara inlämnad inom 2 veckor efter mottagande.
 • Alla projekt som får bidrag av jubileumsfonden måste skriva under en överenskommelse med Torshälla 700år. Pengarna kommer inte att föras över till projektet innan detta är gjort. 75% av bidraget överförs efter avtalsskrivning och de resterande 25% när utvärderingsrapporten är inlämnad
 • Ansökningar måste vara inskickade innan 31 maj 2016

Dela